alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

North Carolina Remnants of Tropical Storm Fred

4617-DR-NC
North Carolina

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Aug 16, 2021 - Aug 18, 2021

Ngày Công bố: Sep 8, 2021


Local Resources Custom Text

Additional Multimedia

Below you can find images from DR-4617-NC

 


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $4,436,170.67
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $560,780.23
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $4,996,950.90
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 806
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,729,488.02
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,344,069.20
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $8,201,111.33
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $182,464.00