alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oregon Severe Winter Storm

4599-DR-OR
Oregon

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 11, 2021 - Th2 15, 2021

Ngày Công bố: Tháng 5 4, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $19,033,273.36
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,411,301.03
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $26,103,797.77
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $1,207,940.73