alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Louisiana Hurricane Zeta

4577-DR-LA
Louisiana

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Oct 26, 2020 - Oct 29, 2020

Ngày Công bố: Jan 12, 2021


Local Resources Custom Text

Additional Resources


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $11,396,353.75
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $2,137,379.56
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $13,533,733.31
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3907
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $31,412,697.91
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $8,602,308.83
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $41,046,848.97