U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

No-Rise Certification for Floodways

Any project in a floodway must be reviewed to determine if the project will increase flood heights. An engineering analysis must be conducted before a permit can be issued. The community's permit file must have a record of the results of this analysis, which can be in the form of a No-rise Certification. This No-rise Certification must be supported by technical data and signed by a registered professional engineer. The supporting technical data should be based on the standard step-backwater computer model used to develop the 100-year floodway shown on the Flood Insurance Rate Map (FIRM) or Flood Boundary and Floodway Map (FBFM).

National Flood Insurance Program Requirements

  • 60.3 (d)(3) - Floodway Requirement
Glossary Section
NFIP - National Flood Insurance Program