News, Media & Events: Alaska

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Hàng triệu người Mỹ trên khắp đất nước đã phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, từ Alaska đến Puerto Rico, từ Florida đến South Carolina. FEMA đang làm việc không ngừng nghỉ khi tiếp tục ứng phó và giúp đỡ những người sống sót sau thảm họa.
illustration of page of paper Blog entry |

Các đương đơn xin Trợ Giúp Cá Nhân của Tiểu Bang Alaska cần điền vào đơn xin trợ giúp thảm họa liên bang từ FEMA và Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |