Tình Trạng Công Dân và Đủ Điều Kiện của FEMA

Release Date:
Tháng 10 5, 2023

FEMA quyết tâm giúp đỡ tất cả những người sống sót sau thảm họa đủ điều kiện, để phục hồi sau Bão Idalia, bao gồm công dân Hoa Kỳ, người không phải công dân và người nước ngoài đủ điều kiện.

Những người sống sót trong các quận Citrus, Charlotte, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Hillsborough, Jefferson, Lafayette, Levy, Madison, Manatee, Pasco, Pinellas, Sarasota, Suwannee và Taylor có thể nộp đơn xin hỗ trợ từ Chương Trình Cá Nhân và Gia Hộ của FEMA (FEMA’s Individuals and Households Program, hay IHP). Quý vị hay một người trong gia hộ phải là công dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch nhưng không phải là công dân hoặc người ngoại quốc đủ điều kiện; 

Nếu không đáp ứng tình trạng công dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch nhưng không phải là công dân hoặc người nước ngoài đủ điều kiện, hộ gia đình của quý vị vẫn có thể nộp đơn xin để được cứu xét hỗ trợ IHP nếu: 

  • Một người lớn khác trong gia hộ quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện và xác nhận tình trạng công dân của họ trong tiến trình nộp đơn hoặc ký tên vào mẫu Tuyên Bố và Khai Trình (Declaration and Release form), hoặc 
  • Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành viên sống chung gia hộ có thể nộp đơn xin hỗ trợ thay mặt cho trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch nhưng không phải công dân, hoặc người ngoại quốc đủ điều kiện. Cha mẹ hoặc người giám hộ phải nộp đơn với tư cách là người đồng nộp đơn, và trẻ vị thành niên phải dưới 18 tuổi khi thảm họa xảy ra. 

Người ngoại quốc đủ điều kiện

“Người ngoại quốc đủ điều kiện” bao gồm:

  • Người thường trú hợp pháp (có “thẻ xanh (green card)”)
  • Người xin tị nạn, người tị nạn hoặc người ngoại quốc đang bị hoãn trục xuất;
  • Người ngoại quốc được tạm tha trong Hoa Kỳ ít nhất một năm
  • Người ngoại quốc được nhập cảnh có điều kiện (theo luật có hiệu lực trước ngày 1 tháng Tư, 1980)
  • Người từ Cuba hoặc Haiti
  • Người nước ngoài ở Hoa Kỳ bị ngược đãi, bị hành hạ thật tàn ác bởi chồng/vợ hoặc người trong gia đình/gia hộ hoặc là nạn nhân buôn người nghiêm trọng.

Người Có Quốc Tịch Nhưng Không Phải Công Dân

Người có quốc tịch nhưng không phải là công dân là người sinh ra ở vùng thuộc địa ở xa của Hoa Kỳ (thí dụ là Samoa thuộc Hoa Kỳ) vào hoặc sau ngày Hoa Kỳ giành quyền sở hữu hoặc một người có cha mẹ là người có quốc tịch nhưng không phải công dân Hoa Kỳ. Tất cả công dân Hoa Kỳ đều có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng không phải mọi người có quốc tịch Hoa Kỳ đều là công dân Hoa Kỳ.

Trẻ Vị Thành Niên Đủ Điều Kiện

Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành viên sống chung gia hộ có thể nộp đơn xin hỗ trợ thay mặt cho trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch nhưng không phải công dân, hoặc người ngoại quốc đủ tiêu chuẩn. Trẻ vị thành niên đủ điều kiện phải dưới 18 tuổi vào ngày đầu tiên của giai đoạn xảy ra sự việc, ngày 27 tháng Tám, 2023. 

Các Nguồn Tài Nguyên  

Xem Các Điều Kiện về Tình trạng Công Dân và Nhập Cư cho các Quyền Lợi Công Cộng Liên Bang để biết thêm thông tin bằng nhiều ngôn ngữ tại fema.gov/assistance/individual/program/citizenship-immigration-status.

Nếu không chắc chắn về tình trạng nhập cư của mình, hãy nói chuyện với chuyên gia nhập cư để xem tình trạng của quý vị có đáp ứng các yêu cầu về nhập cư để được hỗ trợ thảm họa của FEMA hay không. Vào mạng lưới nvoad.org/ để biết thêm về các tổ chức thiện nguyện.

Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ FEMA 

Nộp đơn trực tuyến tại DisasterAssistance.gov, tải Ứng dụng của FEMA cho thiết bị di động, hoặc gọi 800-621-3362 (miễn phí). Đường dây này mở hàng ngày từ 7:00 sáng đến 11:00 tối, Giờ Miền Đông. Có sẵn trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu dùng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó. Hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng Mười, 2023. Vào Ba Cách Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Thảm Họa của FEMA - YouTube để xem video hướng dẫn cách nộp đơn. 

Tags:
Cập nhật lần cuối