Thảm Họa

Thảm họa có thể đến dưới nhiều hình thức. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) ứng phó với tất cả các thảm họa và tình huống khẩn cấp trong nước đã được tuyên bố, dù là tự nhiên hay nhân tạo, bao gồm cả các hành động khủng bố.

Nhận Hỗ Trợ

Cá Nhân

FEMA có thể giúp hỗ trợ quý vị trong quá trình phục hồi. Tìm trợ giúp thảm họa và các dịch vụ hỗ trợ mà quý vị cần.

Các Nhóm & Tổ Chức Công Cộng

FEMA có thể giúp các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và đơn vị lãnh thổ và một số loại hình tổ chức phi lợi nhuận tư nhân. Tìm hiểu thêm.

Làm tình nguyện và ủng hộ quyên góp để giúp hỗ trợ người dân Hoa Kỳ trong thời điểm họ cần nhất.

Tìm Thảm Họa Được Tuyên Bố

Quý vị có thể sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi để tìm các thảm họa và trường hợp khẩn cấp được tuyên bố theo tiểu bang, loại sự cố và/hoặc năm xảy ra.

Tìm Hiểu Thêm Về Các Thảm Họa

Tìm hiểu về quy trình tuyên bố chính thức, các loại thảm họa và cách Cơ quan FEMA tham gia ứng phó.

COVID-19

Nhận thông tin cập nhật mới nhất về Đại dịch COVID-19 những nỗ lực ứng phó của Cơ quan FEMA.

Thảm Họa Lịch Sử

Đọc các bản tóm tắt về một số thảm họa lịch sử quốc gia của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối