alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Washington South Ward Gap Fire

FM-5142-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jul 31, 2016 - Aug 3, 2016

Ngày Công bố: Aug 1, 2016


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,204.44
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,204.44