alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington South Ward Gap Fire

FM-5142-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 31, 2016 - Th8 3, 2016

Ngày Công bố: Th8 1, 2016


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,204.44
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,204.44