alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4652

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Executive Summary for Watershed Resiliency and Post-Wildfire Treatment Projects, August 2022

file icon
Resumen Ejecutivo, Evaluación Ambiental Programática, Agosto 2022

file icon
Programmatic Environmental Assessment for The State of New Mexico Watershed Resiliency and Post-Wildfire Treatment Projects, August 2022

file icon
Public Notice for Watershed Resiliency and Post-Wildfire Treatment Projects, August 2022

file icon
Aviso Público, Evaluación Ambiental Programática, Agosto 2022

file icon
New Mexico; FEMA-4652-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4652-DR; New Mexico as a result of wildfires and straight-line winds beginning on April 5, 2022, and continuing.

file icon
Best Way to Send Disaster Documents DR-4652-NM

Best Way to Send Disaster Documents DR-4652-NM