U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Pran prekosyon avèk Fwod Apre Efondreman Bilding Surfside

Release Date:
July 23, 2021

Malonèt yo kapab kontakte moun ki te afekte yo pa efondreman Champlain Towers South ak eseye pou pran lajan oswa enfòmasyon sou pretèks pou ede yo chèche asistans.

FEMA fè sivivan yo sonje:

FEMA rekòmande tou pou w kontwole rapò kredi w pou nenpòt kont oswa chanjman ou pa rekonèt.  Si ou dekouvri yon moun kap itilize enfòmasyon w, ou pral bezwen pou pran mezi anplis, sa ki gen ladan depoze yon plent avèk Komisyon Komès Federal [Federal Trade Commission] atravè sit entènèt li: IdentityTheft.gov.

Tags:
Dènye mizajou July 27, 2021