Nouvèl & Laprès: Dezas 4734

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

65

Sis (6) mwa apre Siklòn Idalia te frape Florida Big Bend kòm yon gwo siklòn Kategori 3, FEMA ak patnè federal li yo te bay plis pase 820 milyon dola pou ede ak rekiperasyon dezas.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Akòz anplasman li ki inik lan epi kot li yo ki vas, siklòn souvan touche Eta Florida a. Kòm rezistans kòmanse depi lakay, FEMA ankouraje pwopriyetè kay yo nan Florida pou yo pran mezi alèjman depi kounya pou prepare w ak fanmi w kont katastwòf potansyèl yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Nan yon fason kapab wè efikasite ak volonte, FEMA aktive byen rapid Pwogram Lojman Dirèk yo pou Ede Sivivan Siklòn Idalia. Apati 23 janvye, FEMA te mete tout lojman ki kalifye ki te afekte nan Siklòn Idalia nan inite kay tanporè yo, ki make akonplisman pwosesis "Lisans" lan.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Re-konfimasyon se yon pwosesis FEMA itilize pou kapab re-evalye Lojman Dirèk rezidan yo gras ak vizit chak mwa yo. Sa ede motive rezidan yo pou suiv Plan Lojman Pèmanan yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Sivivan Siklòn Idalia ki te apwouve pou Inite Lojman Tanporè yo ka elijib pou rete nan inite FEMA bay yo pou jiska 18 mwa apati dat deklarasyon katastwòf la pandan y ap chèche opsyon lojman pèmanan. Pa kont, yo dwe suiv tèm ak kondisyon Lisans FEMA Kapab Retire nan Men yo oswa Akò Lojman Tanporè yo gen ak FEMA.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.