Zòn Deziye: Dezas 4680

Map of Florida

Asistans Endividyèl

Endividyèl ak kay ki nan zòn deziye yo ki kalifye pou jwenn finansman ak sèvis dirèk. Aplike pou asistans, or aprann plis sou pogram Asistans Endividyèl la.

 • Brevard (County)
 • Flagler (County)
 • Lake (County)
 • Putnam (County)
 • St. Johns (County)
 • Volusia (County)

Asistans Piblik

Gouvènman Eta, lokal, tribi ak teritwa yo ansanm avèk òganizasyon prive ki pa la pou fè lajan nan distrik deziye yo, kalifye pou jwenn asistans travay dijans avèk reparasyon oswa ranplasman batiman dezas andomaje yo. Aprann plis sou pogram Asistans Piblik la.

PA

 • Brevard (County)
 • Duval (County)
 • Flagler (County)
 • Indian River (County)
 • Martin (County)
 • Nassau (County)
 • Palm Beach (County)
 • St. Johns (County)
 • St. Lucie (County)
 • Volusia (County)

PA-A

 • Brevard (County)
 • Duval (County)
 • Flagler (County)
 • Indian River (County)
 • Martin (County)
 • Nassau (County)
 • Palm Beach (County)
 • St. Johns (County)
 • St. Lucie (County)
 • Volusia (County)

PA-B

 • Alachua (County)
 • Baker (County)
 • Bradford (County)
 • Brevard (County)
 • Broward (County)
 • Calhoun (County)
 • Charlotte (County)
 • Citrus (County)
 • Clay (County)
 • Collier (County)
 • Columbia (County)
 • DeSoto (County)
 • Dixie (County)
 • Duval (County)
 • Flagler (County)
 • Franklin (County)
 • Gadsden (County)
 • Gilchrist (County)
 • Glades (County)
 • Gulf (County)
 • Hamilton (County)
 • Hardee (County)
 • Hendry (County)
 • Hernando (County)
 • Highlands (County)
 • Hillsborough (County)
 • Holmes (County)
 • Indian River (County)
 • Jackson (County)
 • Jefferson (County)
 • Lafayette (County)
 • Lake (County)
 • Lee (County)
 • Leon (County)
 • Levy (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Manatee (County)
 • Marion (County)
 • Martin (County)
 • Miami-Dade (County)
 • Miccosukee Indian Reservation
 • Nassau (County)
 • Okeechobee (County)
 • Orange (County)
 • Osceola (County)
 • Palm Beach (County)
 • Pasco (County)
 • Pinellas (County)
 • Polk (County)
 • Putnam (County)
 • Sarasota (County)
 • Seminole (County)
 • St. Johns (County)
 • St. Lucie (County)
 • Sumter (County)
 • Suwannee (County)
 • Taylor (County)
 • Union (County)
 • Volusia (County)
 • Wakulla (County)
 • Washington (County)

PA-C

 • Brevard (County)
 • Duval (County)
 • Flagler (County)
 • Indian River (County)
 • Martin (County)
 • Nassau (County)
 • Palm Beach (County)
 • St. Johns (County)
 • St. Lucie (County)
 • Volusia (County)

PA-D

 • Brevard (County)
 • Duval (County)
 • Flagler (County)
 • Indian River (County)
 • Martin (County)
 • Nassau (County)
 • Palm Beach (County)
 • St. Johns (County)
 • St. Lucie (County)
 • Volusia (County)

PA-E

 • Brevard (County)
 • Duval (County)
 • Flagler (County)
 • Indian River (County)
 • Martin (County)
 • Nassau (County)
 • Palm Beach (County)
 • St. Johns (County)
 • St. Lucie (County)
 • Volusia (County)

PA-F

 • Brevard (County)
 • Duval (County)
 • Flagler (County)
 • Indian River (County)
 • Martin (County)
 • Nassau (County)
 • Palm Beach (County)
 • St. Johns (County)
 • St. Lucie (County)
 • Volusia (County)

PA-G

 • Brevard (County)
 • Duval (County)
 • Flagler (County)
 • Indian River (County)
 • Martin (County)
 • Nassau (County)
 • Palm Beach (County)
 • St. Johns (County)
 • St. Lucie (County)
 • Volusia (County)

PA-H

Ankenn


Kouman yo Deklare yon Dezas

Gen Lwa Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act sou Èd Sinistre ak Asistans Ijans ki an pati deklare: "Tout demann, pou Prezidan an fè deklarasyon gen yon gwo dezas ki ekziste, dwe fèt onivo gouvènè eta oswa teritwa ki afekte an, oubyen pa lidè tribi a."

Vizite Paj sou Kouman yo Deklare yon Dezas pou enfòmasyon an detay sou règ ak pwosedi ki gide pwosesis lan, ki enkli:

 • Ekzijans pou gouvènè/lidè yo swiv lè y ap soumèt demann yo pou prezidan an deklare yon dezas.
 • Otorite yo bay gouvènman tribi Endyen ki rekoni onivo federal opsyon pou yo mande yon ijans oswa deklarasyon gwo dezas prezidan an.
 • Kouman biwo lokal FEMA travay ak Eta oswa gouvènman tribi Endyen yo pou fè Evalyasyon Preliminè Domaj yo (Preliminary Damage Assessments - PDAs).
 • Faktè ki detèmine kilè asistans endividyèl yo disponib.