Nouvèl & Laprès: Dezas 4680

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

15

Pwopriyetè kay ak lokatè nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns oswa Volusia ki gen pèt oswa domaj nan pwopriyete Siklòn Nicole te koze, gen sèlman yon semèn ki rete pou aplike pou asistans federal pou katastwòf.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Si w gen yon kontra avèk Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (National Flood Insurance Program, NFIP) epi siklòn Ian oswa Nicole te andomaje kay ou anpil, ou ka kalifye pou plis pwoteksyon anba kontra ou a.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Mitigasyon danje vle di pran mezi pou diminye pèt lavi ak pwopriyete pou diminye enpak katastwòf ka genyen.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Aplikan pou asistans FEMA apre Siklòn Ian ak Siklòn Nicole ta dwe asire ke FEMA gen enfòmasyon kontak aktyèl yo. FEMA ka bezwen kontakte aplikan yo pou plis enfòmasyon oswa pou fè aranjman pou yon enspeksyon kay pou verifye domaj.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Rezidan nan konte yo deziyen yo ki te pèdi aksè a dlo paske yon pi prive oswa yon sistèm septik te andomaje kòm rezilta siklòn Ian oswa siklòn Nicole lan ka elijib pou asistans FEMA.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.