U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Peman Benefisyè ak Gouvènman Eta, Lokal, Tribal ak Teritoryal

Si w se yon benefisyè, founisè, gouvènman eta, lokal oswa teritwa, tanpri
ranpli Fòmilè pou Retounen Kòb bay FEMA sa a epi mete l ak tout peman yo epi voye l nan yon imèl bay:  FEMA Finance Accounts Receivable

Fason pou Voye Peman W

Kijan pou PeyeMetòd
Peman ACH bay FEMA:
Tanpri mete enfòmasyon sa yo lè w ap soumèt peman ACH yo bay FEMA.
  • Enfòmasyon Detaye sou Antre a (enfòmasyon FEMA)
  • ABA Konpayi k ap Resevwa a: 0510-3670-6
  • Nimewo Kont: 540048
  • Montan (Ekspeditè a k ap bay li)
  • Nimewo Idantifikasyon Endividyèl
  • Non Endividyèl
Peman Atravè Viman Bankè bay FEMAEnstitisyon Finansye Moun k ap Resevwa a:
021030004 TREAS NYC
Benefisyè (Nimewo Kont):
D-70070002-FEMA
Chèk oswa Manda Peyab bay FEMAKourye Regilye
FEMA
P.O. Box 6200-16
Portland, OR 97228-6200
Chèk oswa Manda Peyab bay FEMAPeman atravè Lapòs (sa vle di, UPS, DHS ak FedEx):
US BANK - Government Lockbox
Attn: DHS-FEMA - 6200-16
17650 NE Sandy Blvd.
Portland, OR 97230
Telefòn1-866-804-2469
Dènye mizajou August 16, 2020