Retounen Chèk Trezò Orijinal

Si w ap retounen yon chèk Trezò orijinal, tanpri asire ou mete sou tout korespondans:

  • Non w
  • Nimewo sekirite sosyal ou
  • Nimewo aplikasyon FEMA a

Epi voye l nan adrès sa a:

Department of the Treasury
ATTN: Treasury Check Return
P.O. Box 51318
Philadelphia, PA 19115

Dènye mizajou