Tôi đã nhận được thư quyết định và không được chấp thuận việc nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Làm thế nào để tôi kháng nghị quyết định của FEMA?

Quý vị có 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư quyết định để tải lên, gửi fax hoặc gửi qua đường bưu điện thư bằng văn bản và có chữ ký để kháng nghị quyết định của FEMA.

Thư kháng nghị này sẽ bao gồm những điều sau:

  • Tên đầy đủ của quý vị; mã số đơn FEMA; mã số thảm họa của FEMA; và số điện thoại và địa chỉ hiện tại. Quý vị phải ghi kèm mã số đơn đăng ký của mình trên mỗi trang của tài liệu kháng nghị.
  • Lý do giải thích tại sao quý vị cho rằng quyết định của FEMA là không chính xác.
  • Các tài liệu chứng minh, chẳng hạn như giấy chứng tử, hợp đồng với nhà tang lễ, hóa đơn, tuyên bố bằng văn bản, v.v.
  • Chữ ký của quý vị

Gửi tài liệu kháng nghị của quý vị bằng cách:

  • Tải lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
  • Fax đến: 855-261-3452
  • Gửi thư bưu điện đến: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Thư quyết định Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 của quý vị sẽ liệt kê các tài liệu cụ thể mà quý vị phải cung cấp cho FEMA nếu quyết định kháng nghị. Đại diện của FEMA có thể gọi điện cho quý vị để cung cấp thêm thông tin chi tiết, hoặc quý vị có thể liên hệ với Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để biết thêm thông tin về các tài liệu cần thiết.

Cập nhật lần cuối