Tôi có thể cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng đơn xin hỗ trợ của mình ở đâu?

  • Quý vị có thể đăng ký hoặc cập nhật thông tin của mình trực tuyến tại địa chỉ DisasterAssistance.gov, hoặc gọi đến số 800-621-3362 hoặc thông qua ứng dụng di động FEMA.
  • Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được dùng cho dịch vụ đó.
Cập nhật lần cuối