Nhà tang lễ có được làm đơn xin thay mặt cho tôi không

Các nhà tang lễ không đủ điều kiện để nộp đơn xin thay mặt cho quý vị hoặc cùng đứng tên trong đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 của quý vị. Người làm đơn phải là một cá nhân, không phải một doanh nghiệp hay tổ chức khác, và người đó đã chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19.

Cập nhật lần cuối