Nếu tôi chưa bố trí dịch vụ tang lễ vào thời điểm người quá cố qua đời, thì tôi có thể trả chi phí cho dịch vụ tang lễ vào lúc này và nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được coi là khoản thanh toán một lần cho các chi phí tang lễ, và quý vị nên nộp đơn xin sau khi quý vị đã chịu mọi chi phí phát sinh. Nếu quý vị phải trả thêm chi phí tang lễ sau khi đã nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, thì quý vị sẽ cần gửi đơn kháng nghị và tài liệu hỗ trợ bổ sung (ví dụ: các biên lai, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.). Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được giới hạn ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi cá nhân qua đời.

Cập nhật lần cuối