Tin đồn:Nếu đơn của tôi bị từ chối, tôi không thể làm gì được.

Sự thật

Điều này không đúng. Mọi đương đơn đều có quyền kháng nghị. Quý vị phải nộp đơn kháng nghị trong vòng 60 ngày kể từ ngày có thư ra quyết định của quý vị.

Cập nhật lần cuối