Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn?

Sau khi quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, đại diện của FEMA sẽ cung cấp cho quý vị mã số đơn xin của FEMA. Quý vị sẽ cần phải ghi mã số này vào bất kỳ tài liệu nào mà quý vị nộp cho FEMA, hoặc nếu quý vị gọi cho Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 sau đó để hỏi các câu hỏi về đơn xin của mình. 

Trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi quý vị nộp đơn, FEMA sẽ gửi cho quý vị một lá thư có thông tin về Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và danh sách các tài liệu mà quý vị phải nộp.

Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp như điện thoại video, Innocaption hoặc CapTel, vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được chỉ định cho quý vị cho dịch vụ đó để FEMA có thể liên hệ với quý vị.

Cập nhật lần cuối