alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Guam Typhoon Mawar

EM-3594-GU
Guam

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 22, 2023 - Tháng 5 29, 2023

Ngày Công bố: Tháng 5 22, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.