alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New Mexico Echo Ridge Fire, Nm Fmag

FM-5461-NM
New Mexico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 2, 2023 - Th4 7, 2023

Ngày Công bố: Th4 2, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.