alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

California Severe Winter Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides

EM-3592-CA
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th3 9, 2023 and continuing.

Ngày Công bố: Th3 10, 2023Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.