alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New York Severe Winter Storm and Snowstorm

EM-3589-NY
New York

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th11 18, 2022 - Th11 21, 2022

Ngày Công bố: Th11 20, 2022Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.