alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

California Mosquito Fire

FM-5453-CA
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 9, 2022 - Th9 26, 2022

Ngày Công bố: Th9 9, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.