alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Nebraska Severe Storms and Straight-line Winds

DR-4662-NE
Nebraska

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 12, 2022

Ngày Công bố: Th7 27, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $52,228.46
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $9,604,318.64
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $10,039,057.18
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $52,963.00