alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New Mexico Calf Canyon Fire

FM-5438-NM
New Mexico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 20, 2022 - Th7 23, 2022

Ngày Công bố: Th4 30, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.