alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Mashpee Wampanoag Tribe Tropical Storm Henri

3566-EM-Mashpee Wampanoag Tribe
Massachusetts

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Aug 20, 2021 and continuing.

Ngày Công bố: Aug 22, 2021Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.