alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Nevada Jacks Valley Fire

FM-5390-NV
Nevada

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th6 9, 2021 - Th6 10, 2021

Ngày Công bố: Th6 9, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.