U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Letter of Map Amendment (LOMA)

A Letter of Map Amendment (LOMA) is an official amendment, by letter, to an effective National Flood Insurance Program (NFIP) map. A LOMA establishes a property''s location in relation to the Special Flood Hazard Area (SFHA). LOMAs are usually issued because a property has been inadvertently mapped as being in the floodplain, but is actually on natural high ground above the base flood elevation.

Because a LOMA officially amends the effective NFIP map, it is a public record that the community must maintain. Any LOMA should be noted on the community''s master flood map and filed by panel number in an accessible location.

National Flood Insurance Program Requirements

  • 70 - Procedure for Map Correction
Glossary Section
NFIP - National Flood Insurance Program