U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Flood Insurance Rate Map (FIRM)

Official map of a community on which FEMA has delineated the Special Flood Hazard Areas (SFHAs), the Base Flood Elevations (BFEs) and the risk premium zones applicable to the community.

National Flood Insurance Program Requirements

  • 59.1 - Definition
  • 59.22 (6) - Local Map Repository
  • 59.22 (9) (v) - Community Boundary Updates
  • 64.3 - FIRM Use for Sale of Flood Insurance
  • 65 - Revisions to FIRM
Glossary Section
NFIP - National Flood Insurance Program