alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Iowa Severe Storms, Flooding, and Tornadoes

DR-1930-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th6 1, 2010 - Th8 31, 2010

Ngày Công bố: Th7 29, 2010

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

 

Preliminary Damage Assessment

  • Iowa, FEMA-1930-DR (PDF 22KB)

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $23,938,991.35
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $2,499,638.50
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $26,438,629.85
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 8652
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $10,928,262.85
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $38,962,295.96
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $52,178,015.97