alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Wisconsin Severe Storms, Tornadoes, Straight-line Winds, and Flooding

DR-4459-WI
Wisconsin

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 18, 2019 - Th7 20, 2019

Ngày Công bố: Th8 27, 2019

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4459-DR

Mitigation

Disaster Mitigation Resources

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $10,928,785.02
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,531,106.00
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $18,086,455.26
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $3,639,288.53

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Không có thông tin cần hiển thị.