alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4447

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

file icon
Ohio; FEMA-4447-DR

Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4447-DR; Ohio as a result of Severe Storms, Straight-line Winds, Tornadoes, Flooding, and Landslides during the period of May 27-29, 2019.