alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Ohio Severe Storms, Flooding, and Landslides

DR-4424-OH
Ohio

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 5, 2019 - Th2 13, 2019

Ngày Công bố: Th4 8, 2019

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $746,259.16
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $51,611,593.08
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $55,978,275.77
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $9,777,569.30

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

BRADFORD PUBLIC LIBRARY

Địa chỉ

138 E Main St
Bradford, Ohio 45308
Miami
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

HANCOCK COUNTY ENGINEERS BUILDING

Địa chỉ

1900 Lima Ave
Findlay, Ohio 45840
Hancock
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Sáu:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

SUNBURY UMC

Địa chỉ

100 W Cherry St
Sunbury, Ohio 43074
Delaware
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

DARKE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT

Địa chỉ

5183 County Home Rd
Greenville, Ohio 45331
Darke
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:7:30 AM - 6:30 PM
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

GALILEE LUTHERAN CHURCH

Địa chỉ

301 Lincoln Blvd
Russells Point, Ohio 43348
Logan
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:30 AM - 5:00 PM
Thứ Ba:7:30 AM - 5:00 PM
Thứ Tư:7:30 AM - 5:00 PM
Thứ Năm:7:30 AM - 5:00 PM
Thứ Sáu:7:30 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy:7:30 AM - 5:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA