alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4339

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
July 29, 2022 - Aug. 4, 2022 - Weekly Obligations (Spanish)

file icon
July 29, 2022 - Aug. 4, 2022 - Weekly Obligations

file icon
Resumen Ejecutivo, Evaluación Ambiental Programática Instalaciones Públicas, Julio 2022

file icon
Executive Summary for Draft PEA, FEMA-DR-4337-PR, FEMA-DR-4339-PR, FEMA-DR-4473-PR, July 2022

file icon
July 22, 2022 - July 28, 2022 - Weekly Obligations (Spanish)

file icon
July 15, 2022 - July 21, 2022 - Weekly Obligations (Spanish)

file icon
July 15, 2022 - July 21, 2022 - Weekly Obligations

file icon
July 22, 2022 - July 28, 2022 - Weekly Obligations

Yellow crane demolishing building.
Diagnosis and Treatment Center (CDT), Vieques, PR

Red running track
Francisco “Paquito” Montaner Stadium, Ponce, PR