U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Designated Areas: Disaster 4273

Individual Assistance

(Assistance to individuals and households)

Clay (County)

Fayette (County)

Greenbrier (County)

Jackson (County)

Kanawha (County)

Lincoln (County)

Monroe (County)

Nicholas (County)

Pocahontas (County)

Roane (County)

Summers (County)

Webster (County)

Khả Năng Tiếp Cận

(Assistance to State, Local, Tribal and Territorial governments and certain private-non-profit organizations for emergency work and the repair or replacement of disaster-damaged facilities)

PA

Braxton (County)

Clay (County)

Fayette (County)

Gilmer (County)

Greenbrier (County)

Jackson (County)

Kanawha (County)

Lewis (County)

Lincoln (County)

Monroe (County)

Nicholas (County)

Pocahontas (County)

Randolph (County)

Roane (County)

Summers (County)

Upshur (County)

Wayne (County)

Webster (County)

PA-A

Braxton (County)

Clay (County)

Fayette (County)

Gilmer (County)

Greenbrier (County)

Jackson (County)

Kanawha (County)

Lewis (County)

Lincoln (County)

Monroe (County)

Nicholas (County)

Pocahontas (County)

Randolph (County)

Roane (County)

Summers (County)

Upshur (County)

Wayne (County)

Webster (County)

PA-B

Braxton (County)

Gilmer (County)

Lewis (County)

Randolph (County)

Upshur (County)

Wayne (County)

PA-C

Braxton (County)

Clay (County)

Fayette (County)

Gilmer (County)

Greenbrier (County)

Jackson (County)

Kanawha (County)

Lewis (County)

Lincoln (County)

Monroe (County)

Nicholas (County)

Pocahontas (County)

Randolph (County)

Roane (County)

Summers (County)

Upshur (County)

Wayne (County)

Webster (County)

PA-D

Braxton (County)

Clay (County)

Fayette (County)

Gilmer (County)

Greenbrier (County)

Jackson (County)

Kanawha (County)

Lewis (County)

Lincoln (County)

Monroe (County)

Nicholas (County)

Pocahontas (County)

Randolph (County)

Roane (County)

Summers (County)

Upshur (County)

Wayne (County)

Webster (County)

PA-E

Braxton (County)

Clay (County)

Fayette (County)

Gilmer (County)

Greenbrier (County)

Jackson (County)

Kanawha (County)

Lewis (County)

Lincoln (County)

Monroe (County)

Nicholas (County)

Pocahontas (County)

Randolph (County)

Roane (County)

Summers (County)

Upshur (County)

Wayne (County)

Webster (County)

PA-F

Braxton (County)

Clay (County)

Fayette (County)

Gilmer (County)

Greenbrier (County)

Jackson (County)

Kanawha (County)

Lewis (County)

Lincoln (County)

Monroe (County)

Nicholas (County)

Pocahontas (County)

Randolph (County)

Roane (County)

Summers (County)

Upshur (County)

Wayne (County)

Webster (County)

PA-G

Braxton (County)

Clay (County)

Fayette (County)

Gilmer (County)

Greenbrier (County)

Jackson (County)

Kanawha (County)

Lewis (County)

Lincoln (County)

Monroe (County)

Nicholas (County)

Pocahontas (County)

Randolph (County)

Roane (County)

Summers (County)

Upshur (County)

Wayne (County)

Webster (County)

PA-H

Không có