alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Standing Rock Sioux Tribe Severe Storms and Flooding

DR-4123
North Dakota

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 25, 2013 - Th6 1, 2013

Ngày Công bố: Th6 25, 2013

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4123-DR

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $25,008.42
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $204,536.19
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $239,920.61

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.