alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New York Severe Storms and Flooding

DR-1899-NY
New York

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th3 13, 2010 - Th3 31, 2010

Ngày Công bố: Th4 16, 2010

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment

  • New York, FEMA-1899-DR (PDF 20KB)

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $68,729,222.12
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $16,378,340.65
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $86,159,317.61

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.