alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Republic of the Marshall Islands Severe Drought

DR-1210-MH
Republic of the Marshall Islands

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 17, 1998 - Th6 30, 1998

Ngày Công bố: Th3 20, 1998

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.