alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

North Dakota Severe Storms/flooding

DR-1174-ND
North Dakota

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 28, 1997 - Tháng 5 24, 1997

Ngày Công bố: Th4 7, 1997


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.