U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Khái Quát Về Chương Trình

Vòng đời của Trợ Cấp PA

Quy Trình Tuyên Bố

Vai Trò và Trách Nhiệm

Điều kiện tham gia

Biên Niên Dự Án

Chia sẻ chi phí

Những Cân Nhắc Đặc Biệt

Chương Trình Hỗ Trợ Công của FEMA cung cấp tài trợ bổ sung cho chính quyền tiểu bang, bộ tộc, lãnh thổ, và địa phương, và các loại tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhất định sao cho các cộng đồng có thể nhanh chóng ứng phó và phục hồi sau những thảm họa và tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng. FEMA cũng khuyến khích bảo vệ các cơ sở vật chất bị thiệt hại này tránh các sự kiện trong tương lai bằng cách hỗ trợ các biện pháp giảm thiểu nguy hiểm trong quá trình phục hồi. Cũng có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn trong Hướng Dẫn về Chương Trình và Chính Sách Hỗ Trợ Công của FEMA.

Vòng Đời của Trợ Cấp PA

Hỗ Trợ Công tuân theo các giai đoạn chung của FEMA được gọi là Vòng Đời Quản Lý Tài Trợ:

feature_mini img

Trước Tài Trợ: Đương đơn làm việc với Đơn Vị Nhận Tài Trợ và FEMA để phát triển gói tài trợ.

feature_mini img

Tài trợ: FEMA duyệt gói tài trợ và phân bổ tiền.

feature_mini img

Sau Tài Trợ: Tiền được giải ngân cho Đơn Vị Nhận Tài Trợ, họ phải duy trì, theo dõi và báo cáo.

feature_mini img

Khóa sổ: FEMA quản lý việc đánh giá hiệu quả làm việc, điều giải tài chính và kháng nghị, báo cáo cuối cùng, giải quyết kháng nghị và thu nợ.

feature_mini img

Sau Khóa Sổ: Nếu cần, FEMA tiến hành các biện pháp thu nợ, kiểm toán, và những điều chỉnh khác có thể tiếp tục sau khi khóa sổ tài trợ.

Quy Trình Tuyên Bố

Hỗ Trợ Công bắt đầu bằng Quy Trình Tuyên Bố khi một khu vực được Tổng Thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc thảm họa nghiêm trọng. Đương đơn sẽ phối hợp với Đơn Vị Nhận Tài Trợ và FEMA để hoàn thành gói tài trợ trong giai đoạn Trước Tài Trợ của vòng đời tài trợ.

Vai Trò và Trách Nhiệm

Nhiều lớp công tác chính phủ hợp tác với nhau để quản lý Hỗ Trợ Công một khi có tuyên bố thảm họa. Mỗi cơ quan phải hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu chung là cung cấp chương tình một cách nhanh chóng, hiệu quả và hữu hiệu.

Các trách nhiệm chính của FEMA là xác định số tiền tài trợ, tham gia giáo dục đương đơn về các vấn đề và thủ tục cụ thể của chương trình, hỗ trợ đương đơn phát triển các dự án, và xem xét các dự án để đảm bảo tuân thủ.

feature_mini img

FEMA: Cơ quan tài trợ liên bang được ủy quyền quản lý chương trình.

feature_mini img

Đơn vị nhận tài trợ: Chính quyền Tiểu Bang, Lãnh Thổ hoặc Bộ Tộc nhận tài trợ theo tuyên bố thảm họa và giải ngân cho các đơn vị nhận tài trợ phụ.

feature_mini img

Đương đơn: Các thực thể nộp yêu cầu tài trợ theo tài trợ liên bang của đơn vị nhận tài trợ.

feature_mini img

Đơn vị nhận tài trợ phụ: Đơn đơn nào đã nhận tài trợ phụ từ Đơn Vị Nhận Tài Trợ và sau đó chịu sự ràng buộc của các điều kiện tài trợ và tài trợ phụ.

Điều Kiện Nhận Tài Trợ Hỗ Trợ Công

4 thành phần cơ bản để đủ điều kiện là đương đơn, cơ sở, công việc, và chi phí.

feature_mini img

Đương đơn phải là chính quyền tiểu bang, lãnh thổ, bộ tộc, địa phương, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân.

feature_mini img

Cơ sở phải là tòa nhà, công trình công cộng, hệ thống, thiết bị, hoặc đặc điểm tự nhiên.

feature_mini img

Công việc được phân loại là Khẩn Cấp hoặc Dài Hạn. Nó phải được yêu cầu do có sự cố đã tuyên bố, nằm trong khu vực thảm họa được chỉ định, và trách nhiệm pháp lý của Đương Đơn.

feature_mini img

Chi phí là nguồn tiền trực tiếp liên quan đến công việc đủ điều kiện, và phải được ghi nhận, ủy quyền đầy đủ, cần thiết và hợp lý. Các chi phí đủ điều kiện gồm có chi phí lao động, thiết bị, nguyên vật liệu, công việc hợp đồng, cũng như chi phí hành chính trực tiếp và gián tiếp.

Các Loại Công Việc Đủ Điều Kiện

CÔNG VIỆC KHẨN CẤP - PHẢI ĐƯỢC HOÀN THÀNH TRONG VÒNG 6 THÁNG

  • Phân loại A: Dọn đổ nát
  • Phân loại B: Các biện pháp bảo vệ khẩn cấp

CÔNG VIỆC DÀI HẠN - PHẢI ĐƯỢC HOÀN THÀNH TRONG VÒNG 18 THÁNG

  • Phân loại C: Cầu đường
  • Phân loại D: Tiện nghi kiểm soát nước
  • Phân loại E: Các công trình công cộng và nội dung bên trong
  • Phân loại F: Các dịch vụ công ích
  • Phân loại G: Các công viên, cơ sở giải trí và cơ sở vật chất khác

Biên Niên Dự Án

Các dự án phải được hoàn thành trong thời gian theo quy định. Đương đơn có thể nộp yêu cầu bằng văn bản cho Đơn Vị Nhận Tài Trợ xem xét gia hạn.

Chia sẻ chi phí

Phần chia sẻ của liên bang đối với trợ cấp không thấp hơn 75 phần trăm chi phí đủ điều kiện. Đơn Vị Nhận Tài Trợ xác định cách chia phần chia sẻ phi liên bang (lên đến 25 phần trăm) với các đơn vị nhận tài trợ phụ (có nghĩa là các đương đơn đủ điều kiện).

Những Cân Nhắc Đặc Biệt

Đương đơn không được có quyền lợi trùng lặp với bảo hiểm và phải tuân thủ các điều luật về Bảo Vệ Môi Trường, Bảo Tồn Lịch Sử và Kiểm Soát Vùng Lũ như một phần của các điều kiện để tham gia chương trình. Các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng trong việc sử dụng hợp đồng để mua hàng hóa và dịch vụ liên quan đến thảm họa phải đáp ứng các quy định nhất định để nhận được tài trợ.

Để biết thêm thông tin, tham khảo ướng Dẫn về Chương Trình và Chính Sách Hỗ Trợ Công của FEMA.

Cập nhật lần cuối August 12, 2020