Kijan pou w Aplike pou Asistans nan FEMA Apre Siklòn Ian

Release Date Release Number
001
Release Date:
September 29, 2022

ATLANTA  – Pwopriyetè kay ak lokatè nan konte Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsboroug, Lee, Manatee, Pinellas ak Sarasota ke siklòn Ian nan te afekte gendwa aplike pou asistans dezas FEMA.

Sivivan yo ka aplike pou asistans dezas nan www.disasterassistance.gov, rele nan 800-621-3362 soti 7 a.m. rive 11 p.m. Lè Lès, oswa itilize  aplikasyon mobil FEMA. Si w ap itilize yon sèvis relè, tankou sèvis relè videyo (VRS), sèvis telefòn soutitre oswa lòt, bay FEMA nimewo a pou sèvis sa a.

Lè w ap aplike pou asistans, pare enfòmasyon annapre yo: 

  • Yon nimewo telefòn aktyèl kote yo ka kontakte w
  • Adrès ou nan moman dezas la ak adrès kote w ap rete kounye a
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou
  • Yon lis jeneral domaj ak pèt
  • Enfòmasyon bankè w si w chwazi depo dirèk
  • Si w gen asirans, nimewo polis ou oswa ajan ak/oswa non konpayi a

Sivivan gendwa kalifye pou resevwa asistans pou domaj ak pèt ki pa asire oswa ki pa gen ase asirans akoz Siklòn Ian nan. Si w genyen pwopriyetè, lokatè oswa asirans inondasyon, ou ta dwe depoze yon plent osito ke sa posib. FEMA pa ka diplike avantaj pèt ke asirans kouvri. Si polis ou pa kouvri tout depans dezas ou yo, ou gendwa kalifye pou asistans federal.

Pran foto pou dokimante domaj yo epi kòmanse netwaye ak repare pou anpeche plis domaj. Sonje kenbe resi pou tout sa w achte ki gen rapò ak netwayaj ak reparasyon.

Asistans dezas gendwa gen ladann èd finansye ak lojman tanporè ak reparasyon kay, ansanm ak lòt depans ki gen rapò ak dezas.

Pou yon videyo aksesib sou kòman pou w aplike pou asistans ale sou, youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw.

Pou enfòmasyon sou rekiperasyon Florid de Siklòn Ian, vizite fema.gov/disaster/hurricane-ian. Swiv FEMA sou Twitter sou FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter epi sou facebook.com/fema.

Tags:
Dènye mizajou