Pak, Bibliyotèk Piblik yo Rejwenn sou Chemen Rekiperasyon nan Zile Vyèj Ameriken yo

Release Date Release Number
200
Release Date:
September 27, 2022

ST. CROIX, U.S. Virgin IslandsPak ak bibliyotèk piblik yo sèvi kominote yo atravè Zile Vyèj Ameriken yo lè yo bay yon sous pou rekreyasyon, kominote, edikasyon ak anviwònman istorik ak kiltirèl. Yon entèripsyon nan operasyon nan etablisman sa yo ka deranje anpil woutin epi yon fèmti nan bibliyotèk piblik yo ka limite epi souvan anpeche kapasite yon elèv pou fè travay lekòl yo san yon anviwonman devwe, estriktire.

Apwòch FEMA pou tout kominote a pou rekiperasyon an gen ladan kolaborasyon ak teritwa a sou pwojè pou pak ak bibliyotèk piblik pou rekipere anba domaj siklòn Irma ak Maria te koze nan mwa septanm 2017. Pak, enstalasyon lwazi ak bibliyotèk yo jwe yon wòl enpòtan nan byennèt yon kominote, bay yon opòtinite pou rete aktif. Epitou, bibliyotèk yo ankouraje aprantisaj, ekspoze nan ar ak atizana, ouvè yo nan mond lan atravè liv epi yo se moniman istorik ak kiltirèl atravè teritwa a.

FEMA te angaje $26.4 milyon dola pou reparasyon nan 56 etablisman espòtif, pak ak enstalasyon lwazi atravè teritwa a.

“Depatman Espò, Pak, ak Rekreyasyon an rekonesan anvè Ajans Federal Jesyon Ijans pou bay lajan ki pèmèt nou repare epi, nan kèk ka, rekonstwi enstalasyon lwazi teritwa a. Sibvansyon Pwogram Asistans Piblik FEMA a ap sipòte efò nou pou bay kominote nou an espas lwazi ak aktivite ki gen bon jan kalite,” te deklare Komisyonè Depatman Espò, Pak ak Rekreyasyon Calvert White.

Pwojè yo sou St. Croix gen ladan reparasyon nan Pedro Cruz Ballpark nan Kingshill, Isaac Boynes Ballpark nan Frederiksted ak Cramer's Park Pavilion.

Gen lòt pwojè reparasyon ak restorasyon ki planifye pou St. John ak St. Thomas. Nan St. John, Winston Wells Ballpark, tribinal baskètbòl Orville Brown ak teren tenis Cruz Bay la pral sibi amelyorasyon. Emile Griffith Ballpark, Lionel Roberts Stadium ak fini Joseph Aubain Ballpark sou St. Thomas pral benefisye tou nan efò restorasyon yo.

 

Pandan ke revitalizasyon nan pak teritwa a ak enstalasyon lwazi ka benefisye tout kominote a, restorasyon nan bibliyotèk yo kapab tou. Kristen A. Hodge, Direktè Rekiperasyon Zile Vyèj Ameriken FEMA te deklare, “Bibliyotèk yo kreye yon anviwonman ki favorab pou aprann epi mete baz pou devlopman kominote ki solid. "K ap travay ak V.I. Depatman Espò, Pak ak Rekreyasyon ak V.I. Direktè Recovery Hodge te deklare.

FEMA angaje $5.8 milyon bay senk bibliyotèk piblik nan Zile Vyèj Ameriken yo pou reparasyon siklòn yo. Reparasyon bibliyotèk yo pral gen ladan $669,400 nan mezi pou diminye danje nan enfrastrikti ki andomaje nan tanpèt 2017 yo.

Angajman $1.8 milyon FEMA genyen pou reparasyon bibliyotèk Florence A. Williams ak Athalie M. Petersen sou St. Croix gen ladan $608,200 nan mezi pou diminye danje, tankou enstalasyon planche seramik pou ranplase tapi ak planche vinil ak baraj pòt pou sispann inondasyon plis nan sit Williams la.

Bibliyotèk Piblik Rejyonal Charles W. Turnbull sou St. Thomas pral resevwa $2.9 milyon dola pou renovasyon.

Retablisman Bibliyotèk ak Achiv Enid M. Baa Charlotte Amalie a mete aksan sou enpòtans prezèvasyon istorik nan rekiperasyon yon katastwòf. Enid Baa, ki fèt an 1911 sou St Thomas, se te yon bibliyotekè, edikatè ak istoryen. Li te yon gwo defansè pou etablisman ak administrasyon bibliyotèk nan teritwa a.

Apre reparasyon sit la, VI DPNR gen entansyon itilize bilding Bibliyotèk Baa kòm yon espas rasanbleman kominote ak sant akeyi vizitè yo. FEMA te oblije $706,000 pou reparasyon Bibliyotèk Baa. Pòt annasye, kalòj fil pou pwoteje èkondisyone kont debri k ap vole ak ranfòsman fenèt yo ak pyès ki nan òdinatè pou reziste van tanpèt yo se pami mezi $61,100 ki apwouve pou rediksyon danje pou bibliyotèk la.

FEMA te angaje $271,200 pou reparasyon siklòn nan Bibliyotèk ak Mize Elaine I. Sprauve nan Cruz Bay sou St. John. Pwojè sa a pral gen ladann bouton pouse ki konfòme ak Lwa Ameriken sou Enfimite sou pòt eksteryè ak enteryè.

FEMA pral kontinye kolabore ak depatman teritwa Espò, Pak ak Rekreyasyon ak Planifikasyon ak Resous Natirèl pou asire ke pwojè Asistans Piblik FEMA pou repare enstalasyon lwazi ak bibliyotèk piblik yo pral benefisye tout kominote a ekitabman.

The Virgin Islands Department of Sports,

Depatman Espò, Pak ak Rekreyasyon Zile Vyèj yo ap jere reparasyon nan Emile Griffith Ballpark nan Charlotte Amalie sou St. Thomas. FEMA te angaje $1.4 milyon dola pou reparasyon nan pak la, ki te domaje nan siklòn Irma ak Maria nan mwa septanm 2017. Mezi pou diminye danje anviwon $32,595 ki finanse atravè Pwogram Asistans Piblik la gen ladan nouvo twal pou kalòj baton pak la ak nan jaden an pou amelyore drenaj soti nan lapli. FEMA/Eric Adams

Hurricane repairs began in March at the Elaine I

Reparasyon siklòn yo te kòmanse nan mwa mas nan Elaine I. Sprauve Library & Museum nan Cruz Bay sou St. John. Bibliyotèk la, ki jere pa V.I. Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl te andomaje pandan siklòn Irma ak Maria nan mwa septanm 2017. FEMA ap bay $271,200 pou reparasyon bilding lan. FEMA/Eric Adams

Tags:
Dènye mizajou September 28, 2022