Wout Rekiperasyon an Kontinye: Ranfòse Lojman Piblik nan Zilye Vyèj yo

Release Date Release Number
199
Release Date:
September 14, 2022

ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- Nan mwa septanm 2017, gwo van ak gwo lapli siklòn Irma ak Maria te kraze fenèt yo, te domaje twati yo epi te deplase anpil fanmi nan konplèks lojman piblik yo sou St Thomas ak St Croix.

Atravè yon efò kolaborasyon, FEMA, Biwo Rekiperasyon pou Katastwòf Zile Vyèj Ameriken yo ak Otorite Lojman Zile Vyèj yo (VIHA) ap travay pou repare ak rekonstwi lojman piblik ak sant kominotè yo pou pi byen reziste pwochen tanpèt yo. Yo aplike mezi pou diminye danje yo nan pwojè konstriksyon ki te resevwa finansman anba pwogram Asistans Piblik FEMA a pou sispann sik repetitif domaj ak rekonstriksyon katastwòf yo,

Atravè pwogram Asistans Piblik FEMA a, $909 milyon te oblije bay VIHA pou revitalize lojman piblik nan Zile Vyèj Ameriken yo. Finansman gen ladan $11.6 milyon dola pou mezi Diminisyon Danje pou ranfòse kay yo — fè yo rezistan kont gwo lapli ak van siklòn.

Yon egzanp sipò FEMA pou fè estrikti lojman piblik yo pi rezistan nan Zile Vyèj Ameriken yo se finansman rekonstriksyon Walter I.M. Hodge Pavilion sou St. Croix. Pwojè 72.5 milyon dola a ka avanse grasa kowòdinasyon ant FEMA, Devlopman Iben ak Lojman US ak Otorite Lojman Zile Vyèj yo.

Atravè pwogram Asistans Piblik FEMA a, $909 milyon te vèse bay VIHA pou revitalize lojman piblik nan Zile Vyèj Ameriken yo. Finansman gen ladan $11.6 milyon dola pou mezi Diminisyon Danje pou ranfòse kay yo — fè yo vin rezistan kont gwo lapli ak van siklòn.

Yon egzanp sipò FEMA pou fè estrikti lojman piblik yo pi rezistan nan Zile Vyèj Ameriken yo se finansman rekonstriksyon Walter I.M. Hodge Pavilion sou St. Croix. Pwojè 72.5 milyon dola a ka avanse grasa kowòdinasyon ant FEMA, US Housing and Urban Development ak Virgin Islands Housing Authority.

FEMA te vèse prèske 52 milyon dola pou pwojè sa a atravè pwogram Asistans Piblik ak Sibvansyon pou Rediksyon Danje; $26.7 milyon dola ak $25.3 milyon dola repwodiksyon van, respektivman. Travay k ap fèt nan kad pwogram PA a gen ladan tou mezi Diminisyon Danje pou amelyore planche vinil ki andomaje yo, pòt yo, kouvèti fenèt yo, goutyè, ak ekleraj eksteryè sekirite.

Pwojè restorasyon lòt devlopman lojman piblik nan St. Croix te andomaje nan siklòn Maria, genyen ladan yo:

  • Marley Additions ak Marley Homes -- FEMA te vèse  $7.6 milyon dola pou reparasyon. Prèske $100,000 pral ale nan mezi Diminisyon Danje yo pou amelyore goutyè, planche vinil ak fèy papye twalèt ki andomaje ak adisyon nan debri pou pòt yo.
  • John F. Kennedy Terrace -- FEMA te vèse $12.9 milyon dola pou gazebo, ponp pou kay, biwo, sant kominotè ak 31 bilding apatman.

Sou St. Thomas, FEMA ap bay anviwon $80.96 milyon pou revitalizasyon kominote lojman Tutu Hi-Rise ki te andomaje anpil nan siklòn Irma ak Maria. FEMA apwouve demolisyon senk bilding nan devlopman an. Atravè pwogram Pwosedi Altènatif Asistans Piblik FEMA a, Otorite Lojman Zile Vyèj la pral depanse $19 milyon sou $71.9 milyon dola pou demoli ak repare bilding yo nan kad pwojè redevlopman Estate Donoe.

Reparasyon siklòn pou 12 konplèks apatman adisyonèl nan Tutu Hi-Rise pral finanse avèk yon $4.5 milyon dola ansanm. Avèk yon kontribisyon $6.3 milyon dola pou renovasyon Sant Kominotè Tutu a ak biwo prensipal Otorite Lojman, FEMA pran angajman pou sipòte revitalizasyon kominote a nan Tutu Hi-Rise. Finansman pou sant kominotè ak biwo a gen ladan preske $395,000 nan mezi Rediksyon danje pou enstale goutyè do kay ki reziste van, èkondisyone, gad sekirite, panno woulant sou pòt ak fenèt yo ak panno do kay ak miray yo.

Lòt pwojè rekiperasyon lojman piblik St. Thomas genyen ladan yo:

  • Paul M. Pearson Gardens and Community Center -- FEMA te vèse $3.8 milyon dola pou reparasyon siklòn yo. Pwojè Asistans Piblik la gen ladan plis pase $500,000 nan mezi Rediksyon Danje pou ranplase twati ki andomaje, ranplase pòt an bwa ki domaje ak pòt an metal, ak lòt reparasyon yo.
  • Oswald Harris Court -- FEMA te vèse $9.5 milyon pou fè reparasyon atravè pwogram Asistans Piblik li a. Pwojè a gen ladan prèske $800,000 nan mezi Diminisyon Danje pou enstale ranfòsman estriktirèl pou panno solè, planche, ekleraj ak ranfòsman mi eksteryè yo. Atravè Pwogram Sibvansyon pou Diminisyon Danje a, FEMA te vèse tou $1.3 milyon dola pou depans konsepsyon achitekti ak anvè evantyèlman $17.4 milyon dola pou ranplasman van.

FEMA pral kontinye sipòte plan pou repare ak rekonstwi kominote lojman yo sou tout teritwa a pou asire yon rekiperasyon ekitab pou tout moun Zile Vyèj Ameriken yo.

Roof repairs advance in July 2021 at Paul M. Pearson Gardens Housing Community on St. Thomas.

Reparasyon twati yo avanse an Jiyè 2021 nan Paul M. Pearson Gardens Housing Community sou St. Thomas. Plizyè twati nan Pearson Gardens te andomaje akòz van ak lapli siklòn Irma ak Maria nan mwa septanm 2017. FEMA te angaje $3.8 milyon dola pou reparasyon siklòn nan Pearson Gardens. FEMA/Eric Adams

Tags:
Dènye mizajou