U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Kisa pou w Atann Apre w fin Enskri Yo ka Kontakte Sèten Sivivan pou yo fè Enspeksyon Kay yo Adistans

Release Date Release Number
NR 010

BATON ROUGE, La. — Si ou te viktim apre pasaj Siklòn Laura apati 22 out jiska 27 out, e ou abite nan pawas Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Rapides, Sabine, Vermilion, Vernon, oswa Winn, ou ka elijib pou resevwa èd FEMA. 

Asistans FEMA bay pwopriyetè kay ak lokatè yo ka gen ladan yo sibvansyon pou lwaye ak reparasyon pou rann kay prensipal la abitab. Li ka ede tou avèk lòt bezwen ijan ki gen rapò ak dezas la, tankou ranplase atik kay ki esansyèl, depans medikal ak depans pou swen dantè avèk depans pou fineray ak antèman.

Sivivan yo dwe soumèt yon reklamasyon asirans nan menm lè yap aplike nan FEMA. Ekonomize tan, si w gen asirans, ou dwe soumèt yon reklamasyon.

Si w gen pèt asirans pa kouvri oswa ke asirans pa kouvri sifizaman, kontakte FEMA, swa lè w ale sou entènèt la nan disasterassistance.gov, lè w teledechaje aplikasyon FEMA a oswa lè w rele liy asistans lan nan 800-621-3362 oswa TTY 800-462-7585.

Men enfòmasyon ou dwe genyen lè wap enskri:

• Adrès lojman prensipal ki domaje a kote domaj la te fèt

• Adrès postal aktyèl

• Nimewo telefòn aktyèl

• Enfòmasyon asirans

• Revni anyèl total pou fwaye a

• Nimewo woutaj ak nimewo kont labank pou kont chèk oswa kont epay pou FEMA ka transfere

   fon asistans akoz dezas la dirèkteman ladan

• Yon deskripsyon domajak pèt dezas la lakòz

Enspeksyon Kay ak COVID-19

Si w fè konnen ou pa kapab oswa ke w pa anmezi pou rete viv nan kay ou san danje, li ka nesesè pou FEMA fè yon enspeksyon lye lojman ki domaje a. Akòz COVID-19, yo gendwa fè enspeksyon kay yo adistans nan telefòn.

Pou enspeksyon adistans yo, enspektè FEMA yo pral kontakte w nan telefòn pou poze kesyon sou tip domaj ak anplè domaj yo. Enspeksyon adistans pèmèt yon nouvo fason pou evalye domaj -- an konparezon avèk enspeksyon tradisyonèl, anpèsòn - epi ki akselere livrezon asistans pou repriz la pou sivivan yo baze sou elijibilite yo.

Si w gen ten yon domaj minim e ou ka abite nan kay ou, yo pap pwograme w otomatikman pou yon enspeksyon kay ou lè wap aplike nan FEMA. Si w vin remake gwo domaj akoz dezas, apre w fin aplike nan FEMA, ou ka mande pou yon enspeksyon, lè sa a.

Yon pati nan pwosesis enskripsyon pou asistans FEMA akoz dezas la gen ladan l pou w bay yon nimewo telefòn pou FEMA ka kontakte w pou planifye yon enspeksyon lakay ou pou domaj dezas la koze ak pou lòt enfòmasyon liy asistans lan. 

Aplikan kap itilize yon sèvis relè, tankou yon telefòn-videyo, InnoCaption oswa CapTel, dwe bay nimewo espesifik yo deziyen pou ou pou sèvis sa a.  Li enpòtan pou FEMA ka antre an kontak ak ou, epi note byen tou ke apèl FEMA yo ka fèt nan nimewo telefòn ki non idantifyab.

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka toujou kontakte Liy Asistans FEMA a nan 800-621-3362. Pou TTY rele 800-462-7585. Si w itilize 711 oswa Sèvis Relè Videyo, tanpri rele nan 800-621-3362.

Pou jwenn toudènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, ale sou www.fema.gov/disaster/4559.

Tags:
Last updated October 16, 2020