U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Sau Khi Quý Vị Đăng Ký Một Số Nạn Nhân Sống Sót Có Thể Được Liên Hệ Để Kiểm Tra Nhà Từ Xa

Release Date Release Number
NR 010

BATON ROUGE, La. — Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi cơn bão Laura từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 8 và quý vị sinh sống ở các Quận Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Rapides, Sabine, Vermilion, Vernon hoặc Winn, quý vị có thể đủ điều kiện để được Cơ quan FEMA giúp đỡ. 

Hỗ trợ do Cơ quan FEMA cung cấp cho chủ nhà và người thuê nhà có thể bao gồm trợ cấp cho thuê và sửa chữa để làm cho ngôi nhà chính của họ có thể ở được. Hỗ trợ này cũng có thể giúp đỡ các nhu cầu nghiêm trọng khác liên quan đến thảm họa như thay thế các vật dụng thiết yếu trong nhà, chi phí y tế và nha khoa cũng như chi phí tang lễ và mai táng.

Những nạn nhân sống sót nên nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cùng lúc khi họ nộp đơn cho Cơ quan FEMA. Hãy tiết kiệm thời gian, nếu quý vị có bảo hiểm thì phải khai báo yêu cầu bồi thường.

Nếu quý vị có những tổn thất không được bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm đúng mức, hãy liên hệ với Cơ quan FEMA bằng cách truy cập trực tuyếndisasterassistance.gov, tải xuống ứng dụng di động của Cơ quan FEMA hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp tại số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585.

Thông tin quý vị cần có khi đăng ký bao gồm:

• Địa chỉ của ngôi nhà chính bị hư hỏng, nơi xảy ra thiệt hại

• Địa chỉ gửi thư hiện tại

• Số điện thoại hiện tại

• Thông tin bảo hiểm

• Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình

• Số định tuyến (routing) và số tài khoản cho tài khoản ghi nợ (check) hoặc tài khoản tiết kiệm (saving) để Cơ quan FEMA có thể trực tiếp

   chuyển tiền hỗ trợ thảm họa

• Mô tả về thiệt hại và mất mát do thảm họa gây ra

Kiểm Tra Nhà và COVID-19

Nếu quý vị đã báo cáo rằng quý vị không thể hoặc không thể sống an toàn trong nhà của mình, thì Cơ quan FEMA có thể cần thực hiện một cuộc kiểm tra về ngôi nhà bị hư hại. Do dịch bệnh COVID-19, việc kiểm tra nhà có thể được tiến hành từ xa qua điện thoại.

Đối với việc kiểm tra từ xa, các thanh tra viên của Cơ quan FEMA sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại để đặt câu hỏi về loại và mức độ thiệt hại phải chịu. Việc kiểm tra từ xa cung cấp một cách thức mới để đánh giá thiệt hại - có thể so sánh với kiểm tra trực tiếp, truyền thống - và xúc tiến việc cung cấp hỗ trợ phục hồi cho những nạn nhân sống sót dựa trên tính đủ điều kiện của họ.

Nếu quý vị bị thiệt hại nhỏ và có thể sống trong nhà của mình, quý vị sẽ không tự động được xếp lịch để kiểm tra nhà khi nộp đơn cho Cơ quan FEMA. Nếu quý vị nhận thấy thiệt hại nghiêm trọng do thảm họa gây ra sau khi nộp đơn cho Cơ quan FEMA, quý vị có thể yêu cầu kiểm tra.

Một phần của quy trình đăng ký hỗ trợ thảm họa của Cơ quan FEMA bao gồm việc cung cấp số điện thoại gọi lại để Cơ quan FEMA liên hệ với quý vị để thiết lập một cuộc kiểm tra tại nhà về những thiệt hại do thảm họa gây ra và thông tin về đường dây trợ giúp khác. 

Ứng viên sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video của quý vị, InnoCaption hoặc CapTel, nên cung cấp số cụ thể của quý vị được chỉ định cho dịch vụ đó.  Điều quan trọng là Cơ quan  có thể liên lạc với quý vị, và quý vị nên biết rằng các cuộc gọi điện thoại từ Cơ quan FEMA có thể đến từ một số không xác định.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị luôn có thể liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp của Cơ quan FEMA theo số 800-621-3362. Người dùng TTY gọi số 800-462-7585. Nếu quý vị sử dụng 711 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm bằng Video (Video Relay Service, VRS), vui lòng gọi số 800 -621–3362.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập trang mạng www.fema.gov/disaster/4559.

Tags:
Last updated October 16, 2020