U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Fè Atansyon ak Fwòd, Magwouy nan Ka Dezas

Release Date Release Number
NR 008

BATON ROUGE, La. — Lè gen dezas natirèl ki rive, sa rive souvan ke gen sèten moun ki eseye pran avantaj sivivan yo; moun sa yo eseye pase pou travayè ofisyèl nan domèn dezas natirèl kap swadizan eseye ede sivivan yo ranpli aplikasyon yo.

 

Yo ka eseye fè magwouy sa yo nan telefòn, atravè yon korespondans pa lapòs oswa nan imèl, nan mesaj tèks oswa fas-a-fas. Sivivan Siklòn Laura nan Louisiana yo dwe fè atansyon ak fwòd e ak magwouy sa yo, e yo dwe rapòte kèlkeswa aktivite yo sispèk oswa fwòd potansyèl magwouyè, vòlè idantite ak lòt kriminèl ap eseye fè.

 

Travayè federal ak travayè leta pa janm mande pou lajan ni yo pa janm aksepte pran lajan nan men moun epi yo toujou gen badj idantifikasyon yo sou yo. Pa gen okenn frè obligatwa pou aplike pou oswa pou jwenn asistans federal pou dezas.

 

Pandan chak ka dezas, li enpòtan pou rete enfòme atravè medya lokal yo e atravè medya sosyal lokal ak federal dekonfyans yo pou jwenn dènye enfòmasyon sou dezas aktyèl yo ak konsèy sou fwòd nan ka dezas.

 

Si yon bagay mete w malalèz, tcheke ak FEMA oswa ak otorite lapolis lokal ou pou asire idantite w pwoteje.

 

Nou ankouraje moun ki kesyone validite yon kontak oswa ki sispèk fwòd pou yo rele Liy Asistans FEMA pou Fwòd nan Ka Dezas la (FEMA Disaster Fraud Hotline) nan 866-720-5721. Ou ka pote plent tou lè w kontakte otorite lapolis lokal yo.

 

FEMA rekòmande tou pou w swiv rapò kredi ou pou wè si pa gen kèk kont oswa kèk chanjman ki ladan l ke ou pa rekonèt. Si w dekouvri yon moun ap itilize enfòmasyon w, wap gen pou w swiv etap anplis, ki gen ladan yo, depoze yon plent nan Komisyon Federal Komès la (Federal Trade Commission) sou sitwèb li a nan IdentityTheft.gov.

 

Pou jwenn toudènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, ale sou www.fema.gov/disaster/4559.

Tags:
Last updated October 16, 2020