U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Ouvèti gichè Sant Rekiperasyon pou Katastwòf nan Sulphur avèk Pwotokòl sou Sekirite

Release Date Release Number
NR 015

BATON ROUGE, La.  – Yon Sant Rekiperasyon pou Katastwòf ap ouvè gichè-chofè nan Sulphur Samdi 12 Septanm pou ede sivivan Siklòn Laura yo.

Yon nouvo karakteristik se yon mwayen fasil ak ansekirite COVID-19 pou sivivan Siklòn Laura yo  

Sant sèvis gichè chofè a ap fonksyone daprè pwotokòl strik COVID-19 pou asire vizitè yo ansekirite. Mask oswa kouvèti figi obligatwa pou antre ak sèvis.  Sivivan yo rete nan veyikil yo.  Yon espesyalis ki mete yon mask pou figi pral resevwa dokiman nan fenèt la epi retounen yo.

Okenn randevou pa nesesè.  Lè fonksyonman yo se 7 a.m. pou rive 5 p.m. sèt jou pa semèn.

Sant sèvis gichè chofè a lokalize nan:

Sulphur City Library

1160 Cypress St.

Sulphur, LA 70663

Gen lòt sant ki ouvè nan Louisiana. Sivivan yo ka vizite nenpòt sant ki ouvè.  Pou lokalize sant ki pi pwòch la, rele liy èd FEMA, vizite www.DisasterAssistance.gov oswa egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator oswa telechaje aplikasyon FEMA a.

Sivivan yo pa bezwen vizite yon sant sèvis gichè-chofè pou yo aplike oswa mete aplikasyon yo ajou.  Pou mande kesyon endividyèl oswa soumèt enfòmasyon:

Prè Katastwòf pou  Siklòn Laura Administrasyon Ti Biznis nan Etazini

Pou nenpòt kalite biznis ak òganizasyon non-pwofi prive yo jiska $2 milyon pou domaj nan pwopriyete – pou ti biznis yo, ti biznis yo te angaje nan akwa-kilti, pifò non-pwofi prive yo jiska $2 milyon pou bezwen fon woulman menmsi pa t gen domaj nan pwopriyete a ($2 milyon prè biznis maksimòm pou nenpòt konbinezon nan domaj pwopriyete ak bezwen fon woulman).

Pou pwopriyetè kay yo jiska $200,000 pou repare oswa ranplase rezidans prensipal yo. Pou pwopriyetè kay ak lokatè yo jiska $40,000 pou ranplase byen pèsonèl, sa ki gen ladan veyikil yo.

Biznis ak rezidan yo ka aplike anliy nan www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance - pou w jwenn kesyon ak èd pou ranpli aplikasyon an rele 800-659-2955 oswa imèl FOCWAssistance@sba.gov.   

Pou w jwenn dènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, vizite www.fema.gov/disaster/4559 oswa swiv kont TWiter Rejyon 6 FEMA nan twitter.com/FEMARegion6.

 

Tags:
Last updated February 15, 2021